Condicions generals d’ús

 

L’adquisició de l’entrada per l’Americana suposa l’acceptació de les següents condicions generals d’ús, ofertes per l’Associació per la difusió del cinema Nord-americà, amb NIF: G66159336, domiciliada a la Plaça Joanic, 6 de Barcelona (des d’ara L’Organització).


MOLT IMPORTANT: a més de les presents condicions generals, seran aplicable les normes específiques en aplicació dels protocols per a prevenció de contagis per Covid-19, per a l’entrada i permanència en els recintes del festival. Trobaràs aquestes condicions específiques al final d’aquest text, a continuació de les condicions generals.


Una vegada adquirida, l’entrada no serà canviada ni serà reemborsat el seu import. En cas d’anul·lació total de l’esdeveniment, l’Organització es compromet a retornar l’import de l’entrada, però no el cost de distribució que els canals de venda puguin aplicar al preu d’aquesta.


L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar el programa de l’esdeveniment, o suspendre o alterar qualsevol de les activitats i actuacions proposades en el cartell.


L’Organització es reserva el dret d’admissió, segons la legislació vigent.


L’Organització no es fa responsable de les entrades que no fossin adquirides en els punts de venda oficials. L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions. Tota entrada danyada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà l’Organització a impedir al seu portador l’accés al recinte, així com a prendre les mesures legals pertinents contra el titular d’aquesta, que assumeix tota responsabilitat en cas que aquesta es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada.


No es podran modificar les dades dels assistents facilitats durant el procés de compra.


L’organització realitzarà la validació de l’entrada mitjançant l’acarament d’una llista d’adquirents en cada punt d’entrada a les activitats del festival, segons correspongui. L’entrada no serà lliurada al personal responsable del control d’accessos, com a mesura de prevenció de contagis per Covid-19, però sí que pot ser exigida la seva exhibició a l’efecte de comprovació que la persona portadora és la legítima titular de l’entrada. No es permetrà l’accés al festival a tota persona amb una entrada que ja hagi estat prèviament validada o adquirida fora dels canals oficials.


En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la Llei, no permetent-se, en cap cas, l’entrada de menjar (en cas de necessitat haurà de presentar-se un justificant mèdic que l’acrediti), beguda i objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Per a accedir amb cambres d’ús professional serà obligatori comptar amb una acreditació del departament de premsa del Festival.


El públic assistent podrà aparèixer DE MANERA INCIDENTAL* en imatges preses per diferents mitjans de comunicació, l’Organització, tercers autoritzats per aquesta o qualsevol artista per a la seva posterior difusió, consentint expressament un ús promocional i/o comercial de les imatges captades. L’assistència a l’esdeveniment suposa l’acceptació i que es faci ús, de manera gratuïta i sense cap contraprestació, de la seva veu, imatge i nom en retransmissions televisives, radiofòniques o xarxes socials, en directe o en diferit, en vídeo, en fotografies o en qualsevol altre mitjà o suport present o futur. *S’entén per presa incidental d’imatges d’una persona tot enregistrament d’imatges d’una persona realitzada amb motiu de l’enregistrament d’imatges de grup, paisatges i altres similars que, incloguin la imatge d’una o més persones, que apareguin de manera aleatòria i no predeterminat amb motiu de documentar esdeveniments o informar sobre esdeveniments d’actualitat, sense que el propòsit de l’enregistrament sigui la fixació de la imatge de la persona o persones que en ella apareixen, per la qual cosa, eventualment, aquesta persona o persones poden ser recognoscibles en funció de com sigui la seva imatge fixada.


La venda a menors d’edat de begudes alcohòliques durant el festival està totalment prohibida, així com el seu consum, per la qual cosa no es despatxaran begudes alcohòliques a menors d’edat. Igualment es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a menors d’edat. Tot menor que sigui oposat consumint begudes alcohòliques dins del recinte serà posat sota el control dels seus pares o tutors. Si aquests no poguessin fer-se càrrec del menor, o així ho reclamessin per no trobar-se en el recinte, el menor serà expulsat del recinte prèvia posada en coneixement de les autoritats competents o seguint les instruccions dels seus pares o tutors, segons correspongui. En el procés d’expulsió, el menor estarà a cura de l’organització del festival fins que un major pugui fer-se càrrec d’ell o sigui lloc a cura de les autoritats.


L’Organització de l’esdeveniment podrà denegar l’accés o bé expulsar del recinte i retirar la polsera a qui incompleixi les presents Condicions Generals d’Ús, a qui desatengui les indicacions del personal de l’Organització i de Seguretat i a qui provoqui una situació de risc per a si mateix o per a les altres persones assistents a l’esdeveniment: manifestant actituds violentes, portant drogues o mostrant símptomes d’haver-les consumit, trobant-se en estat d’intoxicació aparent o potencial, dificultant el desenvolupament normal de l’esdeveniment, introduint-se en espais d’accés restringit per l’Organització, etc. Responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys materials.


El públic assistent reconeix i accepta que l’Organització ostenta i és titular de tots els drets propietat intel·lectual, industrial i qualssevol altres, inclosos els d’imatge, derivats, directa o indirectament, de les representacions artístiques o qualssevol altres que tinguessin lloc amb motiu de la celebració del Festival, sense limitació territorial ni temporal, i sense cap altra limitació més que les disposades en la vigent Llei de Propietat Intel·lectual.


Tot intent d’estafa, aplanament, sostracció, robatori, així com els danys a la propietat personal causats directa o indirectament a l’Organització o empleats de la mateixa autoritzen a aquesta a emprendre les mesures legals, tant civils com penals, que estimi oportunes contra els causants.


La possessió d’aquesta entrada no atorga el dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting, revenda o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos). L’incompliment d’aquest punt, sense autorització expressa i fefaent de l’Organització, obligarà a l’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, queda anul·lada la llicència incorporada en la present.


La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes de força major, en cap cas donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada. Les males condicions climatològiques i els canvis horaris no donen dret a la devolució d’import de l’entrada.


L’Organització es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals prèvia publicació de les mateixes per aquest mateix mitjà, sent responsabilitat de l’Usuari la seva deguda lectura en el moment de cada accés i/o utilització.


Qualsevol reclamació haurà d’acompanyar-se obligatòriament amb la presentació d’aquesta entrada.


CONDICIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A la PREVENCIÓ DE CONTAGIS PER COVID-19:


Les condicions d’accés i permanència en el recinte estan subjectes a la normativa vigent en matèria sanitària per a prevenir els contagis per Covid-19, i poden ser subjecte de modificacions en funció de l’aprovació de noves normes que modifiquin les condicions vigents en l’estona d’adquisició de l’entrada.


L’organització proporcionarà informació exhaustiva sobre accessos, circulació, evacuació i normes de comportament durant l’esdeveniment a través del seu web, xarxes socials i dels mitjans electrònics proporcionats per la persona compradora. Es recomana encaridament que les persones que vagin a assistir a l’esdeveniment estiguin atentes a totes aquestes comunicacions. En qualsevol cas, en el recinte existiran elements informatius, amb idèntic contingut, relatius als deures d’obligat compliment per les persones assistents mentre romanen en el recinte. Per a la seva major seguretat, i de la resta de persones que assisteixin a l’esdeveniment, la persona adquirent d’una entrada consent expressament a rebre avisos de l’organització pels mitjans electrònics facilitats per aquesta persona, que rebran la mateixa protecció de dades que la proporcionada per a les dades emprades en l’adquisició de l’entrada (Veure política de dades aquí -per enllaç-).


És deure de tota persona tenidora d’una entrada seguir les normes generals per a la ciutadania previstes per a prevenir contagis: tota persona contagiada està obligada a no assistir a l’esdeveniment. L’incompliment d’aquest deure pot donar lloc a responsabilitats penals per atemptat contra la salut pública.


En cas d’adquisició d’entrades per a un grup de persones, la persona adquirent està obligada a comunicar a TOTES les persones per a les quals adquireix entrades, els deures relatius a la prevenció de contagis per Covid-19 que es recullen en aquest apartat. Totes les persones assistents estan subjectes a aquestes normes.


L’organització podrà impedir l’entrada o permanència en el recinte a tota persona contagiada o amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i estarà obligada a activar els protocols que corresponguin per a alertar a les autoritats sanitàries perquè determinin les accions que s’hagin d’executar. En aquest sentit, la persona assistent que estigui en aquestes circumstàncies haurà de sotmetre’s a les instruccions de l’organització fins que l’Autoritat pública competent adopti les decisions que corresponguin.


És obligatori seguir les normes de comportament i aquelles que estableixi l’organització per a prevenir contagis per Covid-19. Aquestes normes són aplicables des que la persona accedeix als punts de control d’accés i fins que abandoni el recinte. L’incompliment greu de les normes pot comportar l’expulsió del recinte de la persona infractora, amb pèrdua de qualsevol dret la devolució del preu pagat, i sense perjudici que el seu comportament pugui ser notificat a les autoritats competents per si és constitutiu d’infracció administrativa o delicte.