L’adquisició d’una entrada representa l’acceptació de les següents condicions:

 

1.- Tipus d’entrada

Entrada Senzilla Americana Film Fest: Atorga dret d’accés a la sessió corresponent del festival programada a les sales definida per l’esdeveniment durant la celebració del festival.

Abonament: Atorga dret d’accés a sis sessions del festival durant la celebració del festival. L’abonament no dóna accés a les sales directament i sempre haurà de ser canviat per entrades senzilles. L’abonament no dóna accés a les sessions especials, si n’hi ha. Les entrades es carregaran en el compte de l’usuari en format de saldo de pel·lícules disponibles per bescanviar només per a l’esdeveniment per al qual han estat comprades. En cap cas s’acumulen per a futures edicions del festival o altres esdeveniments.

L’abonament es podrà compartir (amb un màxim d’entrades per sessió, definit en el propi esdeveniment en comprar)

 

2.- Adquisició d’entrades

Les entrades només podran ser adquirides a les taquilles de venda autoritzades per l’organització, o a través d’aquesta web. Una vegada adquirida, no serà canviat ni retornat el seu import. Tota entrada esmenada, trencada, o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’organització a privar al seu portador de l’accés.

 

3.- Ús dels serveis

La persona que accedeixi al Festival AMERICANA FILM FEST es compromet a no:

utilitzar els Serveis adquirits de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; filmació, enregistrament o reproducció en les sessions del Festival, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública del contingut de les sessions; vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’esdeveniment o a tercers emprar l’entrada amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció. Així mateix l’entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà ser requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat

El Festival AMERICANA FILM FEST es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment es pot presumir que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’entrada serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.

La persona que accedeixi al Festival AMERICANA FILM FEST respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’organització pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les presents Condicions Generals, de les corresponents de la llei en relació amb la utilització del web.

El Festival AMERICANA FILM FEST vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimat per interrompre, a la seva discreció, els Serveis o excloure a l’usuari dels Serveis en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun els delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de l’Organització resultin contràries a la moral, l’ordre, els bons costums o les regles internes de l’Organització o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi del Festival AMERICANA FILM FEST o els seus col·laboradors.

 

4.- Exempció de Responsabilitat

El Festival AMERICANA FILM FEST no respon dels continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

 

5.- Alteració de la programació o suspensió del festival

L’Organització es reserva en qualsevol moment el dret d’alterar o modificar el programa del Festival de Cinema Independent Nord-americà de Barcelona (Americana Film Fest).

La cancel·lació, total o parcial de totes o algunes de les activitats per causes fortuïtes o de força major, en cap cas donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada.

 

6.- Drets de propietat intel·lectual i imatge

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats, directament o indirectament de les activitats organitzades al Festival de Cinema Independent Nord-americà de Barcelona quedant terminantment prohibida la captació, filmació o gravació de l’exhibició de les obres audiovisuals ja siguin de les imatges i / o sons.

El públic assistent consent en la seva aparició en imatges preses per qualssevol mitjans per a la seva posterior difusió promocional i / o comercial de l’Americana Film Fest

 

7.- Modificacions

El Festival AMERICANA FILM FEST es reserva el dret a modificar o anul·lar qualsevol de les condicions anteriors, en aquest cas de posar en coneixement al públic a través dels canals que consideri adequats.